Saturday, March 9, 2013

fUlnh fUt fUwöCfUKo, ˜u zqcudt mhdwst
_gqve bü fUlnh ctk" fUt fUtb ŒthkC, zqcüdu htßg fUu 39 dtâJtü fUu 32 nsth ytr=Jtme
_rcnth lu Ce Au\ze ;tl ,cl fUh hnudt RàŠvwhe ctâ"
_;ctne ˜tgüdu Yumu ctk" ,;ÀfUt˜ htufUu rlbtoK gqve mhfUth &bu"t vtxufUh

yCe YfU vFJt\zt Ce lné ce;t sc Aútemd\Z bü mhdwst fUu ˜dCd vtka nsth ˜tud yvlu _yvlu dtâJ fUtu catlu fUu r˜Y Wúth Œ=uN bü "hlu vh ciX dY |Wúth Œ=uN bü fUlnh ctâ"  fUt fUwöCfUKo 40 mt˜tü ct= rVUh lé= mu std dgt ni ,htßg fUu rmkatRo bkºte rNJvt˜ rmkn gt=J lu rvA˜u m¹ttn yr"fUtrhgtü fUu mt: ciXfU fUhfUu Rm vrhgtuslt fUtu sÖ= mu sÖ= \FÀb fUhlu fUu yt=uN r=Y nî btifUu vh ctâ" fUt fUtb fUhlu Jt˜e fUkvrlgtü fUe Cthe bNelu ˜d dge ni ytih fUlnh rmkatRo bkz˜ ltb fUe Ysüme stuh_Ntuh mu fUtb fUhlu ˜de ni |Rm cea  gqve bü vwlJtom fUu r˜Y ytgwÿ fUe rlgwrÿ fUh =e dge ni |gqve fUu mtulCŠ rs˜u fUe =w°e ;nme˜ bü fUlnh l=e vh cltlu Jt˜u Rm ctâ" mu ;el htßgtü fUu ;\fUhecl 80 zqcüdu ,rslbu yfUu˜u Aútemd\Z fUu 39 dtâJ ni ,Rm cea rcnth lu mhdwst mu ˜dCd 150 rfUbe =qh fUlnh mu swze mtul l=e vh RàŠvwhe s˜tNg vrhgtuslt fUu rlbtoK fUe Œrf{Ugt NwÁ fUh =e ni |v˜tbq ytih htun;tm rs˜tü fUu cea ˜dCd 3.9rfUbe ˜öcu ytih 45 bexh Qâau Rm ctâ" mu 450 budtJtx rcs˜e Ce vi=t fUe stYde | Rm ctâ" mu Ce Aútemd\Z ,SthFkz ytih bÆg Œ=uN fUu 70 dtâJtü fUu zqclu fUe mkCtJlt ni |fUlnh vh ne YfU ctâ" SthFkz Ce cltlu st hnt ni ,W”t àgtgt˜g fUu yt=uN fUu ct= WmfUe Ce htnü ytmtl ntu dge ni |rhnk= ctâ" ,Ylxeveme fUu rcs˜eDhtü ytih rVUh ;btb rlse fU˜_fUthFtltü fUe c=ti˜; cth_cth rJô:tvl Su˜lu Jt˜u mhdwst_ fUu ytr=Jtrmgtü fUu r˜Y Rl ctk"tü lu ht;tü fUe lé= W\zt =e ni yt´tgoslfU gu ni rfU YfU ;hVU Aútemd\Z fUe mebt mu mxu htßg sntâ yvle Wsto sÁh;tü fUu r˜Y ;tc\z;tu\z ctâ" cltlu fUe gtuslt vh fUtb fUh hnu ni ,Jneâ htßg mhfUth lu yc ;fU ytivatrhfU rJhtu" Ce lné s;tgt ni |
fUlnh fUtu ˜ufUh Aútemd\Z fUe ºttm=e gu ni rfU zqc Guºt bü ytlu Jt˜u gntâ fUu ytr=Jtrmgtü fUtu yc ;fU bwytJst lné rb˜t ni ,scrfU gqve fUu ytr=Jtme 30 mt˜ vn˜u 2000 ÁvY Œr; ceDu fUe =h mu bwytJst vt awfUu nî | Œô;trJ; fUlnh ctâ" fUt fUw˜ fUiabüx Yrhgt 2000 Jdo rfUbe ni ,Rm Guºt bü ˜dCd 50 ôfUw˜ ,12 ˜tF Atuxu_c\zu ytih cun= WvstQ sbel s˜ mbtr" fUe rô:r; bü nî |Wúth Œ=uN yvle  rcs˜e Gb;t bü J]r° nu;w fUlnh fUtu ne YfUbtºt rJfUÖv mbS  hnt ni |mhfUth fUt ctâ" fUe WkatRo c\ZtfUh rcs˜e WÀvtr=; rfUgu stlu fUt Ce Œô;tJ ni fUlnh fUt vtle rlse Guºttü fUu fUthFtltü y˜tJt rcs˜eDhtü ytih rhnk= ctâ" fUtu Ce r=gt stlt ni |fUlnh ctâ" fUu cllu mu ;el htßgtü fUu ˜dCd 60 nsth fUe  ytct=e fUu ŒCtrJ; ntulu fUe mkCtJlt ni ,rslbu yfUu˜u Aútemd\Z fUu ˜dCd 32000 ˜tud ŒCtrJ; ntüdu ,rslbu 90 VUem=e ytct=e ytr=Jtrmgtü fUe ni
Jsol _htbrJath lu;tb
rmkatRo bàºte

lné ntulu =üdu mebtytü fUt W¨kDl

 fUlnh ctâ" vrhgtuslt fUtu ˜ufUh Wúth Œ=uN ytih Aútemd\Z fUu yr"fUtrhgtü ytih bkrºtgtü  fUu cgtl vhôvh rJhtu"tCtme ni |Aútemd\Z fUu rmkatRo bkºte htbrJath lu;tb fUn;u nî rfU Aútemd\Z fUu YfU dtkJfU ytu Ce nb zqclu lné =udu ,yk;hhtßgeg mebtytü fUt rfUme Ce fUeb; vh W¨kDl lné ntulu r=gt stYdt |Wàntülu c;tgt rfU yrJCtrs; bÆg Œ=uN bü 36 mt˜ vn˜u ytih rVUh Aútemd\Z fUu yrô;J bü ytlu fUu ct= ;ÀfUt˜el bkºte htbaàŠ rmkn lu Wúth Œ=uN fUu mt: Rm ctâ" fUtu ˜ufUh stu mbSti;t rfUgt :t Jtu mbSti;t fUtgb ni|mhdwst nbuNt ytc=t :t ytct= hnudt |
mbSti;t zqc Guºt fUtu ˜ufUh ýyt ni ,dtâJtü fUtu ˜ufUh lné

fUlnh vrhgtuslt fUu bwÏg yrCgk;t yth ve r;Jthe fUt fUnlt ni rfU ctâ" fUe btisq=t WkatRo vh Aútemd\Z fUu ath dtâJtü fUt zqclt ;g ni ,Jtu mt: bü gu Ce fUn;u nî rfU ctâ" fUe WkatRo fUtu cZtlu fUt Œô;tJ ydh yb˜ bü ˜tgt st;t ni ;tu zqc Guºt bü ytlu Jt˜u dtâJtü fUe mkÏgt c\Zude |gu vqAu stlu vh rfU zqc fUtu ˜ufUh Aútemd\Z mhfUth mu rfUm ŒfUth fUt yk;hotßgeg mbSti;t rfUgt dgt ni ,bwÏg yrCgk;t fUn;u nî stu mbSti;t ýyt ni Jtu zqc Guºt fUu GuºtVU˜ fUtu ˜ufUh ýyt ni ,rfU;lu dtâJ zqcüdu , RmfUtu ˜ufUh rfUme ŒfUth fUt fUtuRo mbSti;t lné ýyt ni |W"h RàŠvwhe zib fUtu ˜ufUh rmkatRo rJCtd lu Wúth Œ=uN fUe ytvrút fUu ct= mJuo ytVU Rrãzgt lu rVUh mu mJuo ;tu fUht r˜gt ˜urfUl ctâ" fUe WkatRo bü fUtuRo vrhJ;ol lné rfUgt dgt aeVU Rkselgh
fUlnh rlbtoK bkz˜ Wúth Œ=uNzqcüdu mhdwst fUu gu dtâJ &_
fUlnh vrhgtuslt fUlnh YJk vtkdl l=e fUu bti; fUt Yu˜tl ni |Rm ctâ" fUu cllu mu Aútemd\Z fUu mhdwst rs˜u fUu htbaàŠvwh ç˜tfU fUu ˜dCd 39 dtâJ zqcüdu |rslbu  sgldh ,fUwôVUh,mubthJt,r˜cht ,nti˜e,mtultJ˜,vatJh,fUtbuëJh ldh,rJNwlvwh ,vuvh vtl ,cih vtl ,auht ,awlt vÀ:h ,rcgtne , býyt ,ytht .rºtNq˜e ,;ublt ,Cwrmr=gt  ,mur˜gt ,RàŠJtr;vwh ,ytuhb ,mwà=hvwh ,Ctdtuzen ,rnkztu ,mÖJtne ,VUq˜e =wbh ,˜bnh xtu˜t ,ytlk=vwh  ,JJtone ,rm˜tstu ,btlfUhe ,sh¥yt ,=tuÖbe,FhfUt ,dtzt ,=wdtÁ ,ylCw˜ ,dwyt=t,zqbh vtl ,CwRor=n ,cu˜Jt ztbh ytr= ni|

Jsol
;ctn ntu stYdt mhdwst

Aútemd\Z fUu vqJo bkºte htbakŠ rmkn =uJ gqve Åtht cltY st hnu fUlnh ctâ" vrhgtuslt fUu mÏ; rF˜tVU nî |Jtu fUn;u nî ydh gu ctâ" clt ;tu mbqat mhdwst ;ctn ntu stYdt |Wàntülu c;tgt rfU nblu fUüŠ mhfUth fUu rl=uoNl bü Wúth Œ=uN mu 1998 bü Rm ctâ" fUu rlbtoK fUtu ˜ufUh ylwck" rfUgt :t ,˜urfUl nb Yumt atn;u nhrds lné :u yvlu Œgtmtü mu nb Rm ctâ" fUu rlbtoK fUtu htufU;u hnu ,yc Aútemd\Z mhfUth fUe rsöbu=the ni rfU Rm ctâ" fUt simu Ce ntu rlbtoK h¥fUJtY ,Wàntülu c;tgt rfU gu =wF= ni rfU YfU ne l=e vh gqve ,rcnth ytih SthFkz ;el _;el htßg ctâ" cltlu st hnu nî ,fUlnh Aútemd\Z fUu ˜tFtü rfUmtltü fUe seJl=trgle l=e ni ,RmfUt rlcto" cntJ ytJëgfU ni |
htbakŠ rmkn =uJ &vqJo bkºte

UJsol bu"t vtxuf
fUhüdu ytà=tu˜l ,h¥fUu rlbtoK

fUlnh ctâ" vrhgtuslt vh bu"t vtxufUh mÏ; rJhtu" s;t;u ýY fUn;e nî rfU nb yd˜u btn gqve _Aútemd\Z fUu mebt vh c\zt ytà=tu˜l fUhlu vh rJath fUh hnu nî ,Yumu ytà=tu˜l bü ydh Aútemd\Z fUu htbaàŠ rmkn =uJ se simu lu;t mt: ytlt atnüdu ;tu nbü \FwNe ntude
3- ytJuN 01

No comments:

Post a Comment